Dòng XH Free Weight Equipment

NO. MÃ SP TÊN HÌNH ẢNH KÍCH THƯỚC (mm) Trọng lượng (kg)
1 XH-020 Smith Machine
2 3 3 free weight equipments 01
2460×1575×2390 228
2 XH-021 Squat Rack
2 3 3 free weight equipments 02
1635×1840×2050 138
3 XH-023 Weight Bench(luxury)
2 3 3 free weight equipments 03
1615×1680×1310 83
4 XH-024 Decline Bench(luxury)
2 3 3 free weight equipments 04
1615×1815×1310 91
5 XH-025 Incline Bench (Luxury)
2 3 3 free weight equipments 05
1615×2000×1510 111
6 XH-025B Vertical Bench
2 3 3 free weight equipments 06
1635×1770×1835 141
7 XH-026 Roman Chair
2 3 3 free weight equipments 07
1350×845×945 58
8 XH-027 Vertical Knee Raise
2 3 3 free weight equipments 08
1050×1425×2320 123
9 XH-028 Web Board
2 3 3 free weight equipments 09
1700×745×1040 59
10 XH-029 Seated Calf Machine
2 3 3 free weight equipments 10
1365×745×790 52
11 XH-030 Dumbbell Rack
2 3 3 free weight equipments 11
2750×855×715 86
12 XH-031 T Arm Machine
2 3 3 free weight equipments 12
1600×1520×780 68
13 XH-034 Adjustable Web Board
2 3 3 free weight equipments 13
1930×745×930 61
14 XH-035 Crunch Bench
2 3 3 free weight equipments 14
1860×745×715 58
15 XH-036 Flat Bench
2 3 3 free weight equipments 15
1485×745×480 25
16 XH-037 Multi Adjustable Bench
2 3 3 free weight equipments 16
1540×745×380 46
17 XH-038 Utility Bench
2 3 3 free weight equipments 17
1150×645×1100 21
18 XH-039 Barbell Rack
2 3 3 free weight equipments 18
1255×820×1400 86
19 XH-040 Scott Bench
2 3 3 free weight equipments 19
1060×825×980 61
20 XH-041 Weight Plate Tree
2 3 3 free weight equipments 20
675×650×980 30

Dòng XA Free Weight Equipment

Model No. Model name Picture Kích thước sản phẩm (mm) Kích thước đóng gói (mm) Trọng lượng (kg)
XA-00 Calf
2 3 2 free weight equipment 01
1200×1840×1240 1810×1030×630 166
XA-01 Chest Press
2 3 2 free weight equipment 02
1810×1750×1400 1530×1330×630 160
XA-02 Incline Chest Press
2 3 2 free weight equipment 03
1730×1290×1710 1760×1170×580 158
XA-03 Shoulder Press
2 3 2 free weight equipment 04
1590×1270×1570 1610×1110×600 144
XA-04 Low Row
2 3 2 free weight equipment 05
1390×1340×1700 1560×1420×640 148
XA-05 Wide Chest Press
2 3 2 free weight equipment 06
1710×1470×1820 1730×1330×630 168
XA-06 Row
2 3 2 free weight equipment 07
1440×1420×1320 1510×1300×760 135

Dòng MZM Strength Equipment

 TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH  Trọng lượng (kg)
Tiêu chuẩn Tối đa Tùy chọn
MZM-001 Chest Press
2 2 6 strength equipment 01
100 130 1
MZM-002 Pec Fly
2 2 6 strength equipment 02
80 130 100/120/130
MZM-002A Pec Fly/Rear Delt
2 2 6 strength equipment 03
80 130 100/120/130
MZM-003 Shoulder Press
2 2 6 strength equipment 04
80 130 100/120/130
MZM-004 Seated Row
2 2 6 strength equipment 05
100 130 100/120/130
MZM-006 Bicep Curl
2 2 6 strength equipment 06
80 130 100/120/130
MZM-007 Tricep Press
2 2 6 strength equipment 07
80 130 100/120/130
MZM-008 Assisted Chin/Dip
2 2 6 strength equipment 08
100 130 100/120/130
MZM-009 Lower Back
2 2 6 strength equipment 09
80 130 100/120/130
MZM-010 Abdominal Crunch
2 2 6 strength equipment 10
60 130 80/100/120/130
MZM-011 Rotary Torso
2 2 6 strength equipment 11
60 130 80/100/120/130
MZM-012 Lat Pull Down
2 2 6 strength equipment 12
100 130 100/120/130
MZM-012A Seated Horizontal Pully
2 2 6 strength equipment 13
100 130 100/120/130
MZM-013 Seated Leg Curl
2 2 6 strength equipment 14
80 130 100/120/130
MZM-013A Horizontal Leg Curl
2 2 6 strength equipment 15
80 130 100/120/130
MZM-014 Leg Extension
2 2 6 strength equipment 16
100 130 1
MZM-015 Leg Press
2 2 6 strength equipment 17
100 130 100/120/130
MZM-016 Multi Hip
2 2 6 strength equipment 18
60 130 80/100/120/130
MZM-016A Standing Leg Extension
2 2 6 strength equipment 19
60 130 80/100/120/130
MZM-017 Calf Extension
2 2 6 strength equipment 20
60 130 80/100/120/130
MZM-018 Inner Thigh Adductor
2 2 6 strength equipment 21
80 130 100/120/130
MZM-019 Outer Thigh Abductor
2 2 6 strength equipment 22
80 130 100/120/130

CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ XEM TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM MBH FITNESS