Dòng XH Free Weight Equipment

NO. MÃ SP TÊN HÌNH ẢNH KÍCH THƯỚC (mm) Trọng lượng (kg)
1 XH-020 Smith Machine
2460×1575×2390 228
2 XH-021 Squat Rack
1635×1840×2050 138
3 XH-023 Weight Bench(luxury)
1615×1680×1310 83
4 XH-024 Decline Bench(luxury)
1615×1815×1310 91
5 XH-025 Incline Bench (Luxury)
1615×2000×1510 111
6 XH-025B Vertical Bench
1635×1770×1835 141
7 XH-026 Roman Chair
1350×845×945 58
8 XH-027 Vertical Knee Raise
1050×1425×2320 123
9 XH-028 Web Board
1700×745×1040 59
10 XH-029 Seated Calf Machine
1365×745×790 52
11 XH-030 Dumbbell Rack
2750×855×715 86
12 XH-031 T Arm Machine
1600×1520×780 68
13 XH-034 Adjustable Web Board
1930×745×930 61
14 XH-035 Crunch Bench
1860×745×715 58
15 XH-036 Flat Bench
1485×745×480 25
16 XH-037 Multi Adjustable Bench
1540×745×380 46
17 XH-038 Utility Bench
1150×645×1100 21
18 XH-039 Barbell Rack
1255×820×1400 86
19 XH-040 Scott Bench
1060×825×980 61
20 XH-041 Weight Plate Tree
675×650×980 30

Dòng XA Free Weight Equipment

Model No. Model name Picture Kích thước sản phẩm (mm) Kích thước đóng gói (mm) Trọng lượng (kg)
XA-00 Calf
1200×1840×1240 1810×1030×630 166
XA-01 Chest Press
1810×1750×1400 1530×1330×630 160
XA-02 Incline Chest Press
1730×1290×1710 1760×1170×580 158
XA-03 Shoulder Press
1590×1270×1570 1610×1110×600 144
XA-04 Low Row
1390×1340×1700 1560×1420×640 148
XA-05 Wide Chest Press
1710×1470×1820 1730×1330×630 168
XA-06 Row
1440×1420×1320 1510×1300×760 135

Dòng MZM Strength Equipment

 TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH  Trọng lượng (kg)
Tiêu chuẩn Tối đa Tùy chọn
MZM-001 Chest Press
100 130 1
MZM-002 Pec Fly
80 130 100/120/130
MZM-002A Pec Fly/Rear Delt
80 130 100/120/130
MZM-003 Shoulder Press
80 130 100/120/130
MZM-004 Seated Row
100 130 100/120/130
MZM-006 Bicep Curl
80 130 100/120/130
MZM-007 Tricep Press
80 130 100/120/130
MZM-008 Assisted Chin/Dip
100 130 100/120/130
MZM-009 Lower Back
80 130 100/120/130
MZM-010 Abdominal Crunch
60 130 80/100/120/130
MZM-011 Rotary Torso
60 130 80/100/120/130
MZM-012 Lat Pull Down
100 130 100/120/130
MZM-012A Seated Horizontal Pully
100 130 100/120/130
MZM-013 Seated Leg Curl
80 130 100/120/130
MZM-013A Horizontal Leg Curl
80 130 100/120/130
MZM-014 Leg Extension
100 130 1
MZM-015 Leg Press
100 130 100/120/130
MZM-016 Multi Hip
60 130 80/100/120/130
MZM-016A Standing Leg Extension
60 130 80/100/120/130
MZM-017 Calf Extension
60 130 80/100/120/130
MZM-018 Inner Thigh Adductor
80 130 100/120/130
MZM-019 Outer Thigh Abductor
80 130 100/120/130

CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ XEM TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM MBH FITNESS